PREČO LEGALIZOVAŤ?

Prečo legalizovať čiernu stavbu?

Od 1. júla 2015 je v platnosti a účinnosti stavebný zákon na odstránenie čiernych stavieb.

Majiteľ nehnuteľnosti, postavenej bez stavebného povolenia po roku 1975 má lehotu na to aby príslušnému stavebnému úradu podal žiadosť o tzv. dodatočné povolenie k svojej existujúcej nelegálnej stavbe. Legalizácia sa týka aj drobných stavieb ako hospodárske objekty, altánky, letné kuchyne, vonkajšie dielne, bazény a pod.

Predíďte problémom s legalizáciou včas.

Nečakajte kým Vás mesto, obec alebo stavebný úrad vyzve k legalizácii stavby, alebo či nebodaj k zbúraniu stavby na vaše vlastné náklady. Najlacnejšie je vyhnúť sa pokute a dodatočne zlegalizovať nepovolenú stavbu.

Každá stavba je špecifická a počet stanovísk, ktoré sa predkladajú úradu je rôzny. Od zložitosti procesu inžinierskej činnosti pri legalizácii sa odvíja aj cena.

Z čoho sa skladá cena?

Cena za legalizáciu stavby sa skladá z:

  • analýzy možnej dostupnosti legalizácie stavby
  • ceny za vypracovanie dokumentácii k stavbe podľa profesií
  • ceny za tzv. inžiniersku činnosť, čo je získanie všetkých potrebných zákonných stanovísk od subjektov, ktoré sú danou stavbou dotknuté (napr. obec, susedia, blízke inžinierske siete, cesty, úrady a podobne).
  • správneho poplatku stavebnému úradu za dodatočné stavebné povolenie

Nepovolenú stavbu bude možné zlegalizovať iba v prípade, ak žiadateľ splní všetky zákonné podmienky. Ak ich nesplní, stavebný úrad nemôže povolenie vydať.