JEDNODUCHÝ PRÍPAD S MNOŽSTVOM PROBLÉMOV

Rodičia chcú darovať rodinný dom, ktorý vlastnia viac ako 60 rokov dcére. Rozhodnú sa tento právny úkon spečatiť darovacou zmluvou. Pri prevode nehnuteľnosti však zistia, že na liste vlastníctva nie je zapísaný rodinný dom, tzn. na liste vlastníctva sa nachádza p. č. 1111 o výmere 900 m2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, a p. č. 1112 o výmere 500 m2 druh pozemku Záhrady.

V danej situácii rodičia môžu previesť len parcely a pozemky, kedže na liste vlastníctva stavba nie je.

A tu začína problém. Stavbu – teda rodinný dom treba dostať na list vlastníctva, čo treba samozrejme zdokladovať. Zakresliť, požiadať o vydanie súpisného čísla atď…

Toto je jeden z najjednoduchších prípadov vzniknutého nesúladu so skutkovým stavom a evidenciou.